Evento
Competição
+113
apostas
Lille
16/04/2021
15:00
Montpellier
Li lle 1,54
99%
Emp ate 3,78
0%
Montpel lier 5,20
1%
+110
apostas
Angers
17/04/2021
07:00
Rennes
Ang ers 3,18
7%
Emp ate 3,05
4%
Ren nes 2,17
89%
+110
apostas
Marselha
17/04/2021
11:00
Lorient
Mars elha 1,86
100%
Emp ate 3,35
0%
Lor ient 3,73
0%
+108
apostas
PSG
18/04/2021
07:00
Saint-Etienne
P SG 1,27
100%
Emp ate 5,00
0%
Saint-Eti enne 8,35
0%
+110
apostas
Dijon
18/04/2021
09:00
Nice
Di jon 3,80
1%
Emp ate 3,45
0%
Ni ce 1,81
99%
+110
apostas
Brest
18/04/2021
09:00
Lens
Br est 3,00
3%
Emp ate 3,12
2%
Le ns 2,23
95%
+110
apostas
Nimes
18/04/2021
09:00
Estrasburgo
Ni mes 3,55
12%
Emp ate 3,43
0%
Estrasb urgo 1,89
88%
+110
apostas
Reims
18/04/2021
09:00
Metz
Re ims 2,21
84%
Emp ate 3,02
8%
Me tz 3,13
8%
+110
apostas
Bordéus
18/04/2021
11:05
Mónaco
Bor déus 4,85
0%
Emp ate 3,68
0%
Món aco 1,60
100%
+111
apostas
Nantes
18/04/2021
15:00
Lyon
Nan tes 5,30
0%
Emp ate 4,08
0%
Ly on 1,49
100%
+3
apostas
Reims
23/04/2021
15:00
Marselha
Re ims 2,54
0%
Emp ate 3,13
0%
Mars elha 2,45
100%
+3
apostas
Saint-Etienne
24/04/2021
07:00
Brest
Saint-Eti enne 1,95
100%
Emp ate 3,28
0%
Br est 3,32
0%
+3
apostas
Metz
24/04/2021
11:00
PSG
Me tz 6,60
0%
Emp ate 4,12
0%
P SG 1,38
100%
+3
apostas
Nice
25/04/2021
07:00
Montpellier
Ni ce 2,17
Emp ate 3,08
Montpel lier 2,99
+3
apostas
Rennes
25/04/2021
09:00
Dijon
Ren nes 1,39
100%
Emp ate 3,92
0%
Di jon 6,95
0%
+3
apostas
Lens
25/04/2021
09:00
Nimes
Le ns 1,58
100%
Emp ate 3,58
0%
Ni mes 4,82
0%
+3
apostas
Estrasburgo
25/04/2021
09:00
Nantes
Estrasb urgo 1,79
Emp ate 3,20
Nan tes 4,02
+3
apostas
Lorient
25/04/2021
09:00
Bordéus
Lor ient 2,15
Emp ate 3,08
Bor déus 3,03
+3
apostas
Angers
25/04/2021
11:05
Mónaco
Ang ers 3,80
0%
Emp ate 3,37
0%
Món aco 1,79
100%
+3
apostas
Lyon
25/04/2021
15:00
Lille
Ly on 2,01
Emp ate 3,17
Li lle 3,27